Policy

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att hitta vad du söker: info@finnvedsbostader.se

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Information om behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kontakt med dig.

 

Personuppgiftsansvarig bostadsföretaget

Finnvedsbostäder AB, Box 446, 331 24 Värnamo, 556081-4393 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag för att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras.

 

När du erbjuds en bostad hos oss

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla personuppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna. Om du erbjuds en studentbostad kommer vi att behandla antagningsbesked och kårmedlemskap eller andra intyg som styrker att du kommer att studera under hyrestiden. Vi kan också komma att lämna dina personuppgifter till hyresgäst som bor i den lägenhet du är intresserad av eller ska flytta in i för att underlätta kontakter vid lägenhetsvisning.

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge de är relevanta och aktuella och som vi kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag och kommunala bestämmelser. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte.

 

Under hyresförhållande

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna. Om du bor i en studentbostad kommer vi till exempel att kontrollera att du studerar. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig. Vi kommer att lämna dina personuppgifter till elleverantör, bredbandsbolag och kabel-tvoperatör då dessa tillhandahåller angelägna tjänster till ditt boende. Eftersom vi anlitar underleverantörer för viss fastighetsskötsel, städning, reparationer och liknande kommer vi också att behöva lämna ut uppgifter till dessa för att vi ska kunna fullfölja våra åtagande. När du sagt upp din lägenhet kan vi, för att underlätta kontakter vid lägenhetsvisning, också komma att lämna dina personuppgifter till den nya hyresgäst som är intresserad av eller ska flytta in i din lägenhet. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med andra, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag eller beslut av myndighet. Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten.

 

När hyresförhållandet är slut

Ditt hyresavtal kommer att sparas i två år och uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år. Dina personuppgifter kommer emellertid att sparas längre om vi har ett oreglerat krav mot dig eller om vi har en skyldighet att arkivera dem enligt lag och kommunala bestämmelser.

 

Övrig behandling av personuppgifter

Som vår medarbetare behöver vi dina personuppgifter för att kunna fullfölja det anställningsavtal du tecknat med oss samt förse dig med rätt information och villkor i din anställning.

När du söker arbete hos oss behöver vi dina personuppgifter för att kunna kontakta dig med inbjudan till intervju eller information om rekryteringsprocessen.

Som samarbetspartner till oss behövs dina personuppgifter för att kunna upprätta och fullfölja det gemensamma samarbetsavtalet.

 

Dina rättigheter

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet). Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se