Om oss

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att hitta vad du söker: info@finnvedsbostader.se

Hållbarhet

Ett aktivt hållbarhetsarbete

En god miljö är grunden för vår välfärd och klimatförändringarna ett hot mot kommande generationers möjligheter att leva på vår planet. Det behövs en förändring av vårt sätt att använda jordens resurser.


Klimatinitiativet

Finnvedsbostäder är sedan slutet 2018 med i Klimatinitiativet vilket är allmännyttans gemensamma upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Anslutna till Klimatinitiativet är 184 bostadsbolag med sammanlagt 714 000 lägenheter. I Klimatinitiativet finns det två uppsatta huvudmål vilket innebär att:

  • Bostadsbolagen ska vara fossilfria senast år 2030.
  • Energianvändningen ska effektiviseras med 30 procent till år 2030 (jämfört med år 2007)

 

 

Så här arbetar Finnvedsbostäder med ekologisk hållbarhet

 Fastighetsel

Vårt arbete med optimering av ventilation genom utbyte av äldre ventilationsaggregat till nya energieffektiva varianter är ett fortsatt arbete. Likaså utbyte av äldre beslutning till LED som är närvarostyrd. Ett proaktivt arbete har också startats upp där en inventering förs av möjliga framtida energieffektivisering med tillhörande genomförandeplan. All el som Finnvedsbostäder köper in är 100% förnybar.

Vindkraft

Finnvedsbostäder är delägare i Vallerstad vind och Klämman vind och Sveriges vindkraftkooperativ. Våra andelar i anläggningarna producerar ca 1 800 000 kWh årligen. Elen från våra vindkraftverk kan köpas av kunder som då får en helt förnybar och klimatneutral el. Med våra anläggningar bidrar vi till att förstärka elproduktionen med lokal och förnybar el.

Solceller

Finnvedsbostäder har ett antal solcellanläggningar monterade på våra fastigheter. Dessa anläggningar producerar ca 450 000 kWh el per år och förser fastigheterna med energi som är lokalt producerad och förnybar.

Vattenförbrukning

Det pågår ett ständigt arbete för en minskad vattenförbrukning. Det innebär t.ex. installation av snålspolande produkter med god funktion. Sedan 2009 har våra vattenbesparande åtgärder genererat en minskning med totalt 26.2%.

Inköp och upphandling

Vi vill främja att upphandlade varor och tjänster bidrar till en god livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling och ska vid inköp ta hänsyn till miljön och ställa krav på våra miljöanpassade material, tjänster och utrustning. Vid upphandlingar och inköp ska våra leverantörer uppfylla lagstadgade krav ut hälso- och miljösynpunkt. Vi ställer också miljökrav i tekniska specifikationer där vi hänvisar till kriterier för miljömärkningar. Vi strävar mot att våra leverantörer alltid ska använda produkter och metoder som har så liten miljöbelastning som möjligt.

Fossilbränslefria fordon och verktyg

Vi vill successivt bidra till mindre beroende av fossilfria bränslen i verksamheten. I dagsläget drivs våra fordon och maskiner antingen på el eller diesel där alla dieselfordon nu körs på HVO-diesel. Samtliga nya bilar vi köper in ska vara elbilar eller elhybridbilar där det är möjligt utifrån verksamhetens krav. Dessutom byts även handredskap för fastighetsskötsel succesivt ut mot batteridrivna el alternativ.